Norsk Industri

Innhold

Lager ny database for miljøfarlige stoffer

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Reagensrør med farlig avfall-symbol

Foto: AdobeStock

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) lager en ny database som skal inneholde informasjon om prioriterte miljøfarlige stoffer i produkter.

Den nye databasen lages som følge av et krav i det reviderte europeiske rammedirektivet for avfall. Databasen skal inneholde informasjon om innholdet av prioriterte miljøfarlige stoffer i produkter som omsettes i EØS-området. Det er miljøfarlige stoffer som er oppført på REACH-forordningens kandidatliste som vil inngå i den nye databasen. Hensikten med arbeidet er blant annet å gjøre det enklere for gjenvinningsbransjen å ta rede på innholdet av prioriterte miljøfarlige stoffer i kasserte produkter som skal gjenvinnes. I tillegg skal databasen gi vanlige forbrukere mulighet til å finne frem til informasjon om produkters innhold av prioriterte miljøfarlige stoffer.

ECHA anslår at databasen skal være operativ ila. 2019. Plikten til å sende inn informasjon til ECHA gjelder fra og med januar 2021 og slår inn for produkter der konsentrasjonen av miljøfarlige stoffer på kandidatlisten overstiger 0,1 vektprosent.

Les mer hos det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA)