Innføring av CO2-avgift på avfallsforbrenning

Aktuelt, Gjenvinning

Publisert

Stortinget har vedtatt å innføre en CO2-avgift på forbrenning av restavfall. Avgiften trer i kraft fra det tidspunktet Finansdepartementet bestemmer.

Norsk Industri har fått spørsmål om når den vedtatte CO2-avgiften på forbrenning av avfall trer i kraft. Svaret er at avgiften innføres fra det tidspunktet departementet bestemmer.

Ikrafttredelse for avgiften vil bestemmes når departementet innfører de nødvendige endringene i særavgiftsforskriften. Det formelle avgiftsvedtaket kan finnes i innstilling fra Stortingets finanskomité  om Skatter, avgifter og toll 2021 (Innst. 3 S (2020-2021) s. 102).

En særavgift vil ikke kunne ha tilbakevirkende kraft. I Stortingets vedtak fremgår det at avgiften ikke omfatter utslipp ved forbrenning av avfall som gir kvotepliktige utslipp etter klimakvoteloven og ved forbrenning av avfall som ikke inneholder fossilt materiale. Det gis fritak ved forbrenning av farlig avfall og dersom CO2 fanges og lagres.