Norsk Industri

Innhold

Foreslår gebyrfinansiert returordning for fritidsbåter

Aktuelt, Politisk sak, Gjenvinning

Publisert

Miljødirektoratet foreslår å finansiere håndteringen av kasserte fritidsbåter gjennom et årlig gebyr og et obligatorisk småbåtregister.

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vurdert hvordan en returordning for kasserte fritidsbåter kan innføres. Direktoratet anbefaler at det innføres en returordning som finansieres gjennom et obligatorisk, gebyrfinansiert småbåtregister. Gebyret skal dekke kostnader til innsamling og behandling av fritidsbåtene som skal kasseres. Dermed fordeles kostnaden ved avfallsbehandlingen på mange eiere og gjennom hele båtens livsløp.

Norsk Industri er positive til at det innføres en returordning for fritidsbåter. Både Norsk Industri og Norsk Returmetallforening vil nå se nærmere på Miljødirektoratets forslag og komme tilbake til departementet med innspill til hvordan en returordning best kan innrettes.

> Les mer hos Miljødirektoratet