Norsk Industri

Innhold

Store endringer i standard for maskinsikkerhet

Aktuelt, Nyhet, Elektro og energi

Publisert

For at produsentene av elektriske maskiner skal få tilgang til EUs indre marked kreves det samsvar med maskindirektivet og andre relevante direktiv. Nå har det kommet en oppdatert standard for maskinsikkerhet.

Maskinsikkerhetsnormen gir en metode som sikrer dette samsvaret, og er godkjent av EU-kommisjonen. Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) utgir nå en revidert utgave av normen som erstatter 2006-utgaven.

Maskinsikkerhetsnormen NEK EN 60204-1 omhandler bruk av elektrisk utstyr i maskiner for å ivareta både mekaniske og elektriske farer. Dette er en av de mest brukte standardene i verden, og det er 12 år siden sist det ble lansert en ny utgave av denne standarden. Det er derfor knyttet store forventninger til 2018-versjonen.

Les mer om og bestill Maskinsikkerhetsstandarden

- Det har skjedd en rivende teknologisk utvikling siden den forrige utgaven av maskinsikkerhetsstandarden. Spesielt innenfor motorstyring og bruk av sensorer har det skjedd en betydelig utvikling de siste årene. Det var derfor på høy tid at vi fikk en oppdatert utgave av maskinsikkerhetsstandarden, forteller Trond Salater som er fagsjef i NEK.

God verktøykasse

Standarden er utviklet på mandat fra EU-kommisjonen og oppfyller derfor gitte sikkerhetskrav i både maskindirektivet og lavspenningsdirektivet. På den måten blir standarden en god verktøykasse for raskt og effektivt å oppnå samsvar med bestemmelsene i direktivene. Samsvar med EU-direktiver gir markedstilgang for norske produkter innenfor EØS-området.

- Europa-standarden er godkjent av EU-kommisjonen og beskriver løsninger som oppfyller krav i både maskindirektivet og i lavspenningsdirektivet, sier Jostein Ween Grav, sjefingeniør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Dokumentasjon er avgjørende

Direktivene innebærer en innskjerping av kravene i IEC-standarden som normen bygger på. Dette betyr at bestemmelsene for Europa er noe strengere enn for resten av verden. Norge er som EØS-land forpliktet til å følge direktivene. Ved å utføre arbeidet etter NEK EN 60204-1 er man sikret samsvar med direktivene og dermed fri markedstilgang til Europa.

Krav til dokumentasjon av sikkerhet i samsvarserklæring er en av de viktigste grunnene for å følge standarden. Ikke bare er dette nødvendig for markedstilgang, men det er også et viktig ved tilkobling av maskinen.

- Det er utrolig viktig at en installatør som skal koble en maskin til nettet forsikrer seg om at det foreligger en CE-samsvarserklæring for hele maskinen. Spenningssetter man en maskin uten samsvarserklæring blir man ansvarlig for maskinen og kan bli erstatningspliktig ved feil. Dette har vi sett eksempler på i rettspraksis, fortsetter Salater.

> Les mer om og bestill Maskinsikkerhetsstandarden