Norsk Industri

Innhold

Uholdbart at samferdselssvikt hemmer næringsutviklingen

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Fjord i Tyssedal

Tyssedal

Alle vet at samferdselsutfordringene er store på Vestlandet. Nå tar NHO og Norsk Industri sats for å gjøre noe med problemene.

Verst er det i grisgrendte strøk, f. eks. i Hardanger i Hordaland og i Suldal/Sauda i Rogaland. I begge fylker er det slik at næringsutvikling og turisme står i stampe grunnet rasfarlige veier og et hurtigbåttilbud som ikke er godt nok og faktisk i ferd med å bli enda dårligere.

– Samferdselstilbudet må styrkes, slik at disse delene av landet kan ta ut sitt potensiale, fastslår Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Vestland, er enig:

– Med små samferdselsmessige grep kan vi sikre sårt tiltrengte helårsarbeidsplasser i Hardanger.

Olav Lindseth, daglig leder for Energihotellet i Suldal i Rogaland, forteller at regjeringen har endret fordelingsnøkkelen for finansiering av båtruter og fergesamband. Dermed må fylkeskommunen kutte i sitt tilbud og transportselskapet Kolombus er bedt om å utrede hvordan man kan oppnå kutt på til sammen 40 mill. kr. for 2019-2021. Kutt-prosessen bekymrer ham.

– I Suldal og Sauda er man avhengig av et godt hurtigbåttilbud, ikke minst fordi vi ligger langs trafikkfarlige og rasfarlige veier, sier han.

Slutt på anbud

Hardanger er kjent for fantastisk natur, men ikke for gode veier. I Hordaland er det Turistrute Hardangerfjord som er i faresonen. Fylkeskommunen har vedtatt at denne ruten ikke skal legges ut på anbud etter 1. januar 2020. Vedtaket tuftes på at "båtruter som i all hovudsak retter seg mot reiselivsmarknaden bør ikkje inngå i den offentlig finansierte kollektivtransporten".

Problemet med denne argumentasjonen er at fylkeskommunen har fattet sitt vedtak uten å sjekke med aktørene i Hardanger hva denne båtruten betyr for Hardanger. Hverken kommunepolitikere, kommuneadministrasjon eller reiselivet later til å være kontaktet om saken. Tom Knudsen og NHO Vestlandet stiller på denne bakgrunn spørsmålstegn ved den politiske behandlingen av saken. Båten til Hardanger brukes av en lang rekke turoperatører fra inn- og utland og gir grunnlag for en lang rekke arbeidsplasser i Hardanger.

I tillegg er båtruten Norheimsund-Herand-Utne-Lofthus-Kinsarvik-Ulvik-Eidfjord hyppig benyttet som pendlerrute. Det forteller mye at båtruten siden 2014 har hatt mer enn 100 prosent vekst. Tom Knudsen er helt kategorisk:

– Dersom denne ruten forsvinner vil Hordaland fylkeskommune påføre reiselivsnæringen et tap som er vanskelig å kvantifisere.

Verdiskaping og vekst

Stein Lier-Hansen oppfordrer politikerne i fylkene til å tenke seg godt om.

– Vi må kunne forvente at våre politikere bestreber seg på å legge til rette for verdiskaping og vekst. Ildsjeler med tro på næringsutvikling og skapere av arbeidsplasser i de deler av landet vi her snakker om, må ikke bli møtt med negative holdninger. Tvert imot må vi kunne forvente at utfordringene næringsliv og industri har når de etablerer seg i utkant-Norge, blir tatt på alvor av det politiske Norge.

Olav Lindseth ved Energihotellet mener han har løsningen for Suldal/Sauda sin del. Han og hans meningsfeller går for mer kraftkrevende industri. Et av resultatene her er Norsk H2 sin etablering på Jelsa i Suldal, hvor det er planer om oppstart av hydrogenproduksjon i løpet av første kvartal 2020. Han er på dette som en perfekt mulighet til å tenke nytt når det gjelder hurtigbåt og ser for seg følgende:

– Dagens hurtigbåt mellom Stavanger/Ryfylke får færre stoppesteder, starter i Stavanger og stopper på Jelsa i Suldal. Fra Jelsa og inn via Sand og til Sauda, settes det inn en mindre båt som er drevet av hydrogen.

Store fordeler

Lindseth lister opp fordelene dette vil innebære:

  • Lavere driftskostnader
  • Gode muligheter for eksternt finansieringsbidrag, EU-midler, Enova etc.
  • Mer miljøvennlig drivstoff
  • Styrket rutetilbud
  • Redusert total reisetid
  • Bygge opp om lokal kraftkrevende industri
  • Bygge opp om innovasjon hos norske rederier og verft
  • Bygge opp om et bærekraftig reiseliv
  • Gjøre reisen i seg selv til en enda større opplevelse
  • Bli et utstillingsvindu for norsk industri og reiseliv

Tilsvarende problemer som de som her er beskrevet, finnes mange steder i landet. Stein Lier-Hansen påpeker det urimelige i at innlåste og små arbeidsmarkeder hemmer veksten innen så vel turisme og industri, der samferdselsutfordringene er store.

– Norsk Industri har konsekvent arbeidet for bedre veier og gode samferdselsløsninger. Ikke minst fordi vi trenger velfungerende arbeidsmarkeder av en viss størrelse. Det er ikke attraktivt for unge mennesker å etablere seg på et stetd der hurtigbåten forsvinner og veiene er rasfarlige. Det håper og tror jeg at det politiske Norge etter hvert vil forstå, sier Lier-Hansen.