Norsk Industri

Innhold

Nye alminnelige leveringsbetingelser NL 17

Aktuelt, Nyhet

Publisert

De alminnelige betingelsene for levering av maskiner og utstyr, NL 09, er på ny revidert og er nå gitt betegnelsen NL 17. Det er ved denne revisjonen gjort ganske omfattende endringer.

Advokat Olav Bergsaker i Advokatfirmaet Haavind AS har, som tidligere, representert Norsk Industri i revisjonsarbeidet.

De store endringene skyldes blant annet at det er tatt inn bestemmelser om rettigheter knyttet til programvare og gjort en tydeligere angivelse av konsekvensene av krenkelse av immaterielle rettigheter. Det er også gjort en rekke øvrige endringer, både innholdsmessig og språklig.

Arbeidsprosessen

Advokat Olav Bergsaker forteller at arbeidet foregår i en arbeidsgruppe med representasjon fra alle de nordiske landene. Det er en viktig del av gruppas arbeid å følge kontraktspraksis i industrien og de særlige kontraktsbehovene som her foreligger. Han forklarer videre at denne løpende overvåkingen av rettsutvikling og behov medfører jevnlige revisjoner av NL-betingelsene. I dette tilfellet er det gjort ganske omfattende tillegg og endringer, men den overordnede risikofordelingen i betingelsene er ikke forskjøvet.

Sentrale endringer

Bergsaker sier at den sentrale endringen ved NL 17 er at man har inntatt bestemmelser om rettigheter til programvare, som tidligere var inntatt i tilleggsbetingelsene NPV 09. I forlengelsen av dette har man også inntatt tydeligere regler om konsekvensene av krenkelse av immaterielle rettigheter. Bakgrunnen for dette er at programvare etter hvert er integrert i svært mange av de leveransene som reguleres av betingelsene og at det derfor er viktig å regulere rettigheter og plikter rundt dette.

Han forklarer videre at det har vært en sentral retningslinje i arbeidet at man skal søke å harmonisere betingelsene med de tilsvarende europeiske betingelsene, Orgalime S 2012. Bl.a. av denne grunn er det nå inntatt en generell ansvarsbegrensning knyttet til indirekte tap.

Bergsaker påpeker også at det er gjort en viktig endring i tvistebestemmelsen ved at den tidligere bestemmelsen om at tvister skal løses gjennom voldgift nå er mer tilpasset den brede bruken av betingelsene ved at mindre tvister nå skal løses gjennom de alminnelige domstoler. Det er satt en grense ved 50 000 euro, slik at alle tvister over dette beløpet fremdeles skal løses ved voldgift. Ettersom kostnadene ved voldgiftsbehandling ofte blir forholdsvis høye, har dette i praksis vært en hindring for en rettslig forfølgelse av mindre krav. 

NL 17, samt informasjonsskriv som gjør nærmere rede for endringene, finner du her.