Ny arena for industriklyngene

Dronebilde næringspark

Foto: Mo Industripark.

Norsk Industri etablerer en ny næringspolitisk samarbeidsarena for industriklynger og industriparker.

Hensikten med det nye initiativet er å diskutere og løfte næringspolitiske saker som er felles for industriparker og -klynger som er medlem i Norsk Industri.

Nøkkelrolle

Industriparkene og – klyngene spiller en nøkkelrolle for en rekke ulike industribransjer, for eksempel når det gjelder forskning og innovasjon, rekruttering, kompetanseheving og tilrettelegging for infrastruktur som er nødvendig for industrien.

- Vi er derfor opptatt av at klyngene og parkene har gode rammebetingelser, slik at de kan utvikle seg og være attraktive for nye industriinvesteringer. I tillegg vil vår arena for industriklyngene og parkene brukes til praktisk samarbeid, for eksempel med hensyn til å dele praktiske erfaringer og løsninger på områder som blant annet digitalisering og rekruttering, sier Knut E. Sunde, som er direktør for bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri.

Sterkere sammen

Arbeidet som foregår i industriparkene og - klyngene er viktige i gjennomføringen av klima- og miljøtiltak i industrien. For eksempel er samarbeid om kartlegging av energi- og materialstrømmer og industriell symbiose avgjørende for en sirkulær industri. Tilrettelegging for nye industriområder med trygg og god nettkapasitet er et annet eksempel på et viktig næringspolitisk område vi jobber mye med, der parkene og klyngene har en sentral rolle. Mange er også opptatt av rammebetingelser for CCS og hydrogenproduksjon.

Grønn industrivekst

Det er viktig at det næringsrettede virkemiddelapparatet treffer industriens behov.

- Næringspolitiske rammebetingelser med hensyn til klima, energi, nett og sirkulærøkonomi er derfor blant de sakene vi vil løfte i vår nye arena for industriparker og -klynger, sier Ole Børge Yttredal, direktør for energi- og miljøavdelingen i Norsk Industri. - Vår ambisjon er å ruste klyngene og parkene enda bedre for fremtiden og å realisere grønn industrivekst, avslutter han.