Norsk Industri

Innhold

Norsk Industri om regjeringserklæringen

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Adm. dir. Stein Lier Hansen i Norsk Industri.

Adm. dir. Stein Lier Hansen i Norsk Industri.

Norsk Industri er godt fornøyd med at man i regjeringserklæringen går inn for å styrke veksten i fastlandsøkonomien.

Videre setter vi pris på den innretning som arbeidet med skattenivået har fått. Tydelige signaler om at den nye regjeringen vil senke skattenivået, er nødvendig, ettersom det pågår en skattekonkurranse mellom Norge og land vi sammenligner oss med. Økt bunnfradrag og rabatt for arbeidende kapital i formuesskatten er også gode tiltak.

- Strukturreformer som styrker næringslivets vekstmuligheter er noe vi i industrien er opptatt av, gitt at eksportindustrien av Rattsø-utvalget ble betegnet som eneste sektor som har gjennomgått og gjennomgår den form for omstilling som hele Norge etter hvert må igjennom, om velferden skal kunne reddes, sier adm. dir. i Norsk Industri, Stein Lier Hansen.

Grønnere industri

Norsk Industri er positiv til den varslede utviklingen av ny, grønn industri i Norge. Faktisk er det slik at industrien for lengst er i gang med denne omstillingen, delvis i samarbeid med Enova. En grønnere industri i Norge er per definisjon en mer konkurransedyktig industri. Og det trenger vi. Vi trenger også det regjeringserklæringen vektlegger; følge opp industrimeldingens tiltak for å bidra til at Norge forblir en kunnskapsdrevet industri- og teknologinasjon. Det krever gode næringspolitiske virkemidler, næringsklynger som sikrer innovasjon, og et Norge som er konkurransedyktig som vertsland for internasjonale selskaper, også hva angår forsknings-, utviklings- og hovedkontorfunksjoner lagt til Norge.

- Vi vil i denne forbindelse også vise til veikartene som Norsk Industri har utarbeidet for ulike industribransjer. Det er svært viktig at de tiltak som er foreslått i disse, følges opp politisk i stortingsperioden, sier Lier Hansen.

Industrien trenger fleksibilitet

Vi er enig i at teknologiutviklingen krever et kompetanseløft i det norske arbeidsmarkedet. Derimot reagerer vi negativt når det i regjeringserklæringen heter at man vil vurdere begrensninger i adgang til innleie. Et slikt tiltak vil svekke den nødvendige fleksibiliteten som ikke minst industrien trenger, for å konkurrere om viktige oppdrag.

Vi registrerer også at regjeringen vil vurdere tiltak når det gjelder sykefraværet, som er høyere i Norge enn i sammenlignbare land. Når det gjelder AFP-pensjon finner vi det påkrevet å si fra at bidrag ikke må økes utover dagens nivå.

De av våre industriposisjoner som vi ikke finner i Jeløya-erklæringen forventer vi videreført. Dette fordi det over tid har vært brede politiske flertall for disse, noe som ble bekreftet senest i fjor i statsbudsjettet og i stortingsbehandlingen av industrimeldingen.

- Når det gjelder industrimeldingen, har vi særlige forventninger til at Stortingets behandling av denne følges opp, herunder realisering av våre ambisjoner for et industrivennlig kraftmarked, sier Lier Hansen.