Norsk Industri

Innhold

Industripark-forum i Norsk Industri

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Jan Gabor fra Mo Industripark, Bror Yngve Rahm fra Norsk Industri og Gard Madsen fra Herøya Industripark ser frem til et godt samarbeid industriparkene imellom.

Jan Gabor fra Mo Industripark, Bror Yngve Rahm fra Norsk Industri og Gard Madsen fra Herøya Industripark ser frem til et godt samarbeid industriparkene imellom.

Norsk Industri har fått flere henvendelser med ønske om at det etableres et eget forum for industriparkene i Norge. - Den utfordringen tar vi!, sier Bror Yngve Rahm i Norsk Industri.

12. februar ble det avholdt et møte hvor industriparkene Mo og Herøya deltok for å drøfte hvordan vi tar denne saken videre. I løpet av mars vil flere parker inviteres til et møte hos Norsk Industri for å avklare behovet for en slik møteplass. Da vil vi også få avklart hvilke industriparker som ønsker å delta i et slikt felles forum.

Bror Yngve Rahm understreker at industriparkene har særegne utfordringer som trenger mer oppmerksomhet.

- Samtidig er parkene selvstendige, juridiske enheter som fyller rollen både som eiendomsforvaltere og tilretteleggere for fremtidige industriinvesteringer. Parkene kan også bidra til å markedsføre Norge som et attraktivt vertsland for utenlandske investorer som kan tenke seg Norge som lokalisering for nye virksomheter og videreutvikling av eksisterende industri. Fremtidige industrietableringer/investeringer vil mest sannsynlig komme der hvor det allerede er etablerte industrimiljøer med infrastruktur, krafttilgang og kompetanse. I den sammenheng vil industriparkene spiller en viktig rolle.

- Vi ser frem til et tettere samarbeid med industriparkene og håper flere ser behov for etablering av et slikt forum. Vi kommer tilbake med mer informasjon, sier Rahm.