Norsk Industri

Innhold

Hva skal Norsk Industri jobbe med i 2018?

Aktuelt, Nyhet

Publisert

Ansatte i Norsk Industri.

Norsk Industri jobber daglig med saker av stor betydning for medlemsbedriftene. Her er noe av det vi skal fokusere ekstra på i det kommende året.

På grunn av den internasjonale skattekonkurransen som pågår er det et viktig mål for Norsk Industri å jobbe for å senke selskapsskatten. I tillegg rammer den særnorske formuesskatten norsk eierskap og må reduseres, særlig hva angår skatt på arbeidende kapital. 

Dette er to av sakene som kan trekkes frem fra den omfattende listen over "Norsk Industris prioriterte saker 2018", som styret vedtok på sitt siste styremøte før jul. I dokumentet feires også den ikke ubetydelige seieren det var at maskinskatten nå er besluttet avviklet.

Prioriterte saker er noe som jobbes frem i et samspill mellom svært mange tillitsvalgte i vår organisasjon. På Industri Futurum i november ble det for eksempel holdt en workshop for styret og ledere for bransjestyrer og utvalg hvor dette sto på agendaen.

Rammebetingelsene må være gode

Kategori nummer 1 – der våre skattesaker er hentet fra – dreier seg om "Gode rammebetingelser".

Her nevnes temaer som internasjonalt konkurransedyktig eksportfinansiering, fortsatt høyt nivå på samferdselssatsingen, mer innovative offentlige anskaffelser, en bredere industristruktur og aktiv påvirkning av politikk- og regelverksutformingen i EU. Det siste er særlig aktualisert nå av de pågående og ennå uavklarte Brexit-forhandlingene.

Energi og miljø

Neste hovedbolk i opplistingen heter "Fremtidsrettet energi- og miljøpolitikk". Et opplagt hovedpoeng her er at Norsk Industri skal arbeide for at de fornybare energiressursene brukes til verdiskaping i Norge og at industrien får tilstrekkelig tilgang på kraft til konkurransedyktige betingelser.

Norsk industri har en utfordring ved de såkalte opprinnelsesgarantiene når det gjelder kraft. Dette er et rent finansielt instrument, men egnet til å skape forvirring der ute i markedet om den norske kraften er ren eller ikke. Vi konkluderer med at ordningen for opprinnelsesgarantier må endres, slik at det ikke bidrar til å undergrave "grønnheten" i norsk industriproduksjon.

Rett kompetanse

Prioriterte saker-dokumentet inneholder egne punkter knyttet til "Riktig kompetanse". Bunnplanken her er at industrien trenger de beste. I den forbindelse, og for å få dette til, skal vi i gang med en kampanje for å øke søknadsmassen til teknikk og industriell produksjon (TIP) i videregående skole. Kampanjen skal vare til søknadsfristen 1. mars, og er en omdømmeaktivitet som tar vår kampanje Valg 2017 et skritt videre.

Vi må forske mer

"Forskning og utvikling" er et annet hovedpunkt. Vi går for fortsatt økt satsing på næringsrettet FoU. Industrien må kort sagt stimuleres til å ligge i front teknologisk og få risikoavlastning til dette. Her heter det også at Enova er et avgjørende virkemiddel for industrien. Følgelig må Enovas mandat tilpasses industriens utfordringer. Kvotepliktig sektor må i denne sammenheng likebehandles med øvrig industri.

Et velfungerende arbeidsliv

At arbeidslivet må være velfungerende, burde være selvsagt, men er det ikke. Det pågår mange konflikter innenfor det vi definerer som arbeidslivet. Her er det nok å nevne lønnsoppgjørene, reise-, kost- og losji-problematikken og det store stridstemaet bruk av innleid arbeidskraft.

For industrien i Norge, som er helt avhengig av innleie når det gjelder å ta unna topper, er det en åpenbar sak å understreke at bemanningsbransjen er en viktig del av industriens verdikjede. Følgelig må rammebetingelsene når det gjelder innleie styrkes. Det er også åpenbart at lønnsoppgjøret i 2018 må innrettes slik at det gir industrien økt konkurransekraft. Det er ikke gitt at LO-siden mener nøyaktig det samme om den saken.

Norsk Industris styre er også opptatt av at vi som organisasjon skal skape gode og relevante møteplasser for medlemsbedriftene, at vi skal tilby relevante studier og kurs, der slike ikke finnes, og at vi skal markedsføre organisasjonen Norsk Industri på en god og effektiv måte.

Vi gleder oss til et spennende nytt år!