Norsk Industri

Innhold

Viktige begreper i tariffoppgjøret

Vi har samlet noen begreper som kan være nyttige å kjenne til i forbindelse med et tariffoppgjør.

Plassoppsigelse

En plassoppsigelse i forbindelse med tarifforhandlinger er en midlertidig oppsigelse av arbeidsplassene for de organiserte arbeidstakerne. Plassoppsigelsene angir hvilke bedrifter som kan bli rammet ved en eventuell streik.

Plassfratredelse

En plassfratredelse er en nærmere definisjon av hvem som blir tatt ut i en eventuell streik, av de organiserte arbeidstakerne som det allerede er gitt plassoppsigelse for. Det er bare de arbeidstakerne som både er omfattet av en plassoppsigelse og en plassfratredelse, som kan tas ut i streik.

Når en fagforening kollektivt sier opp arbeidsforholdet (midlertidig) for sine medlemmer til streik, er fristen etter loven 14 dager. Det er en betingelse for å kunne streike at arbeidsforholdet er sagt opp. Normalt vil fagforeningen med 14 dagers varsel si opp arbeidsforholdet for alle sine medlemmer på den aktuelle tariffavtalen, det som betegnes som plassoppsigelsen.

Imidlertid har NHO i sine hovedavtaler inngått en avtale om at fagforeningen kan begrense antallet medlemmer de tar ut i streik ved å presisere uttaket med et varsel minst 4 dager før streikestart, det som betegnes som varsel om plassfratredelse. Denne fristen faller sammen med fristen for å kreve meklingen avsluttet, så når det virkelige alvoret kommer over i en meklingsinnspurt vet vi omfanget av streiken når den starter. Under streiken kan fagforeningen med samme frist (4 dager) varsle opptrapping for deler eller alle av medlemmene arbeidsforholdet er sagt opp for.

Force majeure

Vi bringer her forslag på varsel om streik og force majeure. Den er i både norsk og engelsk versjon.

> Varsel om streik og force majeure

> Informasjon om dispensasjonssøknader

> Nedkjøringsavtaler

Flere begreper

Ønsker du mer informasjon om nyttige begreper i et tariffoppgjør?

> Les mer her