Norsk Industri

Innhold

Oversikt tariffavtaler

Her er en oversikt over tariffavtaler/overenskomster der Norsk Industri er forhandlings- og/eller avtalepart.

Tariffavtale digitalt eller som PDF - bruk knappene over!
Vi har fått utarbeidet flere av våre tariffavtaler til digitalt versjon som du kan finne på lovdata.no.  Alle tariffavtalene foreligger som PDF-filer på NHOs tariffweb. 

Tall i parentes er overenskomstens avtalenr.
* Bedriftsinterne avtaler.

Hovedavtaler
Operatøravtaler
 • Bokbinderoverenskomsten (55)
 • Bergindustrioverenskomsten (327)
 • Operatørselskaper landvirksomhet (Bransjeavtalen) (130)
 • Elektrokjemisk industri (101)
 • Farmasøytisk industri (109)
 • Glass og keramisk industri (329)
 • Hustadmarmor * (343)
 • IKT-overenskomsten - 2014-2016 (478)

 • Industrioverenskomsten
  • Industrioverenskomsten LO/NHO  (består av følgende deler):
   - Industrioverenskomsten VO-delen (83)
   - Industrioverenskomsten TD-delen (352)
   - Industrioverenskomsten Nexans-delen (88)
   - Industrioverenskomsten Teko-delen (296)
  • Industrioverenskomsten YS/NHO:
   - Industrioverenskomsten Parat/Norsk Industri 2018-2020 (219)
 • Jordanoverenskomsten LO * (196)
 • Jordanoverenskomsten YS * (380)
 • Kabelmontøroverenskomsten (62)
 • Kartonasjeoverenskomsten (57)
 • Kjemisk teknisk overenskomst (106)
 • Lærdal Medical AS * (197)
 • Møbeloverenskomsten (195)
 • NCC Roads AS - Fjordstein * (358)
 • Norsk Stein AS * (531)
 • Norbar Minerals * (384)
 • Oljeoverenskomsten YS - NHO (224)
 • Oljeavtalen NTF (184)
 • Oljetransportavtalen Parat (488)
 • Porsgrunds Porselænsfabrik-PARAT * (463)
 • Sandtaksoverenskomsten (54)
 • Serigrafiske bedrifter, overenskomst (441)
 • Stenindustri (53)
 • Store Norske Spitsbergen Kullkompani * (299)
 • Teknologi- og dataoverenskomsten YS (446)
 • Teko-overenskomsten YS (496)
 • Treforedlingsindustrien, fellesoverenskomst (159)
 • Trykkerioverenskomsten (56)
 • Vaskerier og renserier (105)
 • Wallboardoverenskomsten * (50)
Funksjonæravtaler
 • Arbeidslederavtalen - FLT (199)
 • Butikkoverenskomsten (70)
 • Funksjonæravtalen - Negotia og NHO (208/212/233) med tilslutning fra Parat og Yrkestrafikkforbundet
 • Hovedavtalen - Tekna (274)
 • Lederavtalen - Lederne (269)
 • NITO-overenskomsten (272)
 • Salgsfunksjonæravtalen - YS (211)
 • Standardoverenskomsten - HK (68)
 • Tekniske funksjonærer - FL (198)
> Oversikt over våre overenskomster med fremforhandlede protokoller

Frontfaget – Industrioverenskomsten

Tradisjonelt har overenskomsten for verkstedsindustrien, Verkstedsoverenskomsten, vært "frontfaget" fordi dette har vært den største industrioverenskomsten. For å styrke frontfaget inngår nå også Teknologi- og data, Nexans og Teko i samme overenskomst; Industrioverenskomsten.

Norsk Industri/NHO og Fellesforbundet/LO er parter i frontfaget - Industrioverenskomsten.

Frontfaget forhandles før de øvrige overenskomstene innen både privat og offentlig sektor.

Resultatene fra tariffoppgjørene utgjør en betydelig del av industriens rammevilkår. Styrking av frontfagoppgjørets gjennomslagskraft er derfor en prioritert oppgave for Norsk Industri og av stor betydning for norsk økonomi.