Norsk Industri

Innhold

Oppgjøret går til mekling – husk permitteringsvarsel

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

LO og YS har sagt opp plassene for sine medlemmer, og partene er derfor innkalt til mekling. Meklingsfristen er satt til kl. 24.00 søndag 31. mars. En eventuell streik kan tidligst starte mandag 1. april ved arbeidstidens begynnelse.

> Les også: Lønnsoppgjøret går til mekling

Plassoppsigelse og mekling

27. mars må LO og YS gi endelig varsel (plassfratredelsen), om hvilke bedrifter og antall organiserte som vil bli tatt ut i en eventuell streik. Disse bedriftene vil bli varslet spesielt, og informasjon om dette vil også bli lagt ut på NHOs nettsider.

Forberedelser fra bedriftens side - Betinget permitteringsvarsel

Det er kun organiserte arbeidstakere som kan tas ut i streik, og hovedregelen er at andre arbeidstakere som ikke er omfattet av en eventuell streik skal fortsette sitt arbeid.

Dersom arbeidstakere som ikke er omfattet av streiken, både organiserte og uorganiserte, ikke kan sysselsettes på en rasjonell måte, kan disse permitteres. I forbindelse med streik er arbeidsgiver unntatt fra plikten til å betale lønn i arbeidsgiverperioden. Dette forutsetter imidlertid at arbeidsgiver gjennomfører drøftelser med de tillitsvalgte og varsler medarbeiderne med en frist på 14 dager.

I drøftingsmøtet gjennomgås konsekvensene for bedriften av en eventuell streik, og om dette kan gi behov permitteringer. Drøftingene avsluttes med en protokoll, og medarbeiderne varsles. Drøftingsmøtet må gjennomføres og varsel gis senest fredag 15. mars 2019.

Varselet kan gis ved oppslag i bedriften. Ansatte som er midlertidig fraværende varsles på hensiktsmessig måte, jf. Hovedavtalen § 7-4 nr. 2. Varsling iht. fristen på 14 dager er en forutsetning for å unngå lønnsplikt for medarbeidere som ikke kan sysselsettes.

> Last ned Hovedavtalen

arbinn.no finner du eksempel på:

  • Protokoll etter drøftelser med de tillitsvalgte
  • Betinget permitteringsvarsel – arbeidsstans i egen bedrift
Dispensasjon fra streiken

Hvis din bedrift ved en eventuell streik har tvingende behov for å disponere ansatte som er organisert, er det mulig å søke om dispensasjon fra streik. Det er svært strenge vilkår for å få innvilget dispensasjon fra streiken. Kun ved fare for liv eller helse og/eller fare for betydelig materiell skade på maskiner og råvarer, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon.

Det gis ikke dispensasjon begrunnet i økonomiske forhold eller uheldige konkurranse¬forhold mellom bedriftene. Dispensasjon kan kun innvilges dersom LO/YS og NHO er enige. En anbefaling fra tillitsvalgte eller Norsk Industri er ikke bindende for LO/YS og NHO.

Dersom bedriften vurderer at en streik vil føre til fare for liv og helse og/eller betydelig materiell skade på maskiner eller råvarer kan det sendes en søknad om dispensasjon fra streiken. Søknaden må begrunnes og må inneholde følgende opplysninger:

  • Overenskomstens navn og/eller nummer
  • Hvilken landsforening bedriften er medlem i
  • Hvilket arbeidssted søknaden gjelder for – bedriftsnummer, samt bedriftens navn og adresse
  • Hvilke arbeidsoppgaver og eventuelt hvilke navngitte arbeidstakere det søkes dispensasjon for – vær så konkret som mulig
  • I hvilket tidsrom bedriften trenger dispensasjon (varighet)

Begrunnet søknad sendes til dispensasjon@nho.no.

Søknadene vil ikke bli behandlet før plassfratredelsen/streikeuttaket foreligger den 27. 

Nedkjøringsavtaler

Når det gjelder nedkjøringsavtaler på elektrokjemisk område (tariffavtale nr. 101) vil de nedkjøringsavtalene som ble inngått foran 2018 – oppgjøret også gjelde for mellomoppgjøret i 2019.
Norsk Industri og Industri Energi har en felles forståelse av at den sentrale nedkjøringsavtalen mellom Norsk Industri og Industri Energi skal fortolkes slik.

Har du spørsmål i anledning saken?

Kontakt gjerne Norsk Industris advokatvakt

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om årets lønnsoppgjør på nho.no.