Norsk Industri

Innhold

Mellomoppgjøret 2017 vedtatt

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

Mellomoppgjøret mellom NHO og LO ble endelig vedtatt den 18. april 2017 av begge parter.

De sentrale tilleggene skal gis fra og med 1. april. Lønnstilleggene skal imidlertid ikke utbetales til arbeidstakere som sluttet i bedriften før 18. april (vedtagelsen), og det skal heller ikke foretas omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg m.v. for arbeid utført før 18. april.

I flere tariffavtaler som Norsk Industri er bundet av fremgår det at etter at resultatet av mellomoppgjøret mellom NHO og LO foreligger, skal det forhandles om justering av satser. Protokoller fra slike forhandlinger mellom Norsk Industri og de enkelte forbundene legges fortløpende ut under den enkelte tariffavtale.

> Her finner du protokollene for hver enkelt tariffavtale
 
Lokale forhandlinger

Siden mellomoppgjøret er vedtatt kan de lokale/bedriftsvise forhandlingene begynne.

Vi vil understreke at det er bedriftens økonomiske virkelighet som skal legges til grunn i de lokale forhandlingene. Virkningen av lønnstillegg som er gitt sentralt, inkludert eventuelle garantitillegg, må selvfølgelig være med i den totalvurdering som skal gjøres lokalt.

De lokale forhandlingene skal gjennomføres i samsvar med de kriterier overenskomstene fastsetter. Vi anbefaler at de lokale partene går igjennom kriteriene og vurderer situasjonen i forhold til disse før de reelle forhandlingene om lokale tillegg starter.

De aktuelle kriteriene er følgende:

  • Bedriftens økonomi
  • Produktivitet
  • Fremtidsutsikter
  • Konkurranseevne

> Nyttig informasjon om lokale lønnsforhandlinger på nho.no

Funksjonærgruppene

Det er enighet om at alle grupper arbeidstakere skal omfattes av de overordnede mål for lønnsveksten. Derfor er det meget viktig at også funksjonærgruppens lønnsvekst blir i overensstemmelse med de fire kriterier for bedriften.

> Her finner du lønnsstatistikkene for funksjonærer i NHO-bedrifter

> Vi bidrar gjerne med råd og ytterligere informasjon - ta kontakt