Norsk Industri

Innhold

Hvordan gjennomføre gode lokale lønnsforhandlinger!

Aktuelt, Nyhet, Jus, Tariffoppgjøret

Publisert

Forhandlingsbord

Det ble som kjent enighet i mellomoppgjøret mellom NHO og LO/YS. Resultatet av mellomoppgjøret ble en lønnsvekst på 3,2 prosent. Her finner du informasjon om lokale forhandlinger og "de fire kriterier".

Dette tallet fremkommer på følgende måte:

Overheng 1,1 %
Tarifftillegg avtalt i årets mellomoppgjør 0,8 %
Lokale lønnsforhandlinger (prognose om antatt gjennomsnittlig lokal lønnsvekst i bedriftene) 1,3 %
Årslønnsvekst 3,2 %

Oppgjøret ble endelig vedtatt 23. april 2019.

Lokale forhandlinger

Det innebærer at de lokale lønnsforhandlingene først kan starte etter dette tidspunktet, for de bedrifter som er bundet av tariffavtaler som har lokale lønnsforhandlinger.

Vi vil understreke at det er bedriftens økonomiske virkelighet som skal legges til grunn i de lokale forhandlingene. Virkningen av lønnstillegg som er gitt sentralt, inkludert eventuelle garantitillegg, må selvfølgelig være med i den totalvurdering som skal gjøres lokalt.

De fire kriterier

Utgangspunktet for de lokale lønnsforhandlingene er de fire kriterier som er hjemlet i de ulike tariffavtalene med lokal forhandlingsrett. Vi anbefaler at de lokale partene går igjennom kriteriene og vurderer situasjonen i forhold til disse, før de reelle forhandlingene om lokale tillegg starter.

De fire kriteriene er nevnt nedenfor med noen eksempler om hva dette kan innebære:

 • Økonomi – Hvilke elementer gir innblikk i bedriftens økonomiske situasjon?
  • Nøkkeltall for måneds/kvartalsrapportering
  • Resultat og avkastning
 • Produktivitet – Hvordan beskrives produktivitet i bedriften?
  • Omsetning per årsverk
  • Lønnskostnader per produsert enhet/tjeneste
  • Utnyttelsegrad av ressurser (maskiner, mennesker, kapital m.m.)
  • Faktureringsgrad
  • Sykefravær
 • Konkurranseevne – hvordan hevder bedriften seg i det markedet den ønsker å konkurrere i?
  • Markedsposisjon
  • Kostnadseffektivitet
  • Tilgang til rett kompetanse
  • Konkurranseanalyse
  • Driftssikkerhet
  • Evne til omstilling
  • Omdømme
 • Fremtidsutsikter – Hvilke muligheter og utfordringer ser bedriften fremover?
  • Kapital, finansiering, lønnsomhet m.m.
  • Nye og eksisterende kunder
  • Fag- og omstillingskoapetanse for fremtiden
  • Produkt- og tjenesteutvikling
  • Hensiktsmessige samarbeidsformer, rutiner, prosedyrer m.m.

De fire kriteriene skal være grunnlaget for bedriftens lønnstilbud, men også for fagforeningens krav. Videre skal kriteriene være de samme uavhengig av hvilken gruppe som bedriften forhandler med.

Det er svært viktig at det er god kvalitet og grundig forankring i bedriften for prosessene rundt lokale lønnsforhandlinger. Den lokale lønnsutviklingen er på samme måte som de sentrale forhandlingene en del av den samlede nasjonale lønnsdannelsen, og en viktig faktor i anvendelsen av frontfagsmodellen.

Lokale lønnsforhandlinger skjer under fredsplikt, slik at det er ingen adgang til arbeidskamp hvis partene ikke blir enige.

Som et eventuelt hjelpemiddel finnes det en sjekkliste for forberedelse til lokale lønnsforhandlinger på Arbinn.

> Gå til sjekkliste

Funksjonærgruppene

Det er enighet om at alle grupper arbeidstakere skal omfattes av de overordnede mål for lønnsveksten. Derfor er det meget viktig at også funksjonærgruppens lønnsvekst blir i overensstemmelse med de fire kriterier for bedriften.

Send inn resultatene

Norsk Industri ber om at bedriftene rapporterer inn resultatene av sine lønnsforhandlinger så snart de lokale forhandlingene er avsluttet. Det vil bli sendt ut en egen e-post til bedriftene med informasjon i slutten av mai om hvordan rapporteringen skal skje.

Kontakt

Vår arbeidsrettsavdeling bidrar gjerne med råd og ytterligere informasjon. Ta kontakt med vår advokatvakt på advokat@norskindustri.no eller tlf. 23 08 88 88.