Industrioverenskomsten - VO-delen § 3.2 - Garantert fortjeneste

Publisert

Vi viser til Industrioverenskomsten - VO-delen § 3.2 - Garantert fortjeneste.

På grunnlag av lønnsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå for året 2021 har NHO beregnet følgende gjennomsnittlige timefortjeneste for voksne arbeidere i 2021 (uten arbeidende formenn): kr 238,52.

Tallet som er beregnet for året 2021 bygger på SSBs datainnsamling i A-ordningen. Alle lønnsdata som bedriftene har innrapportert i rubrikker/kategorier for "avtalt lønn" inngår i beregningsgrunnlaget.

Regulering etter bestemmelsen skal forets slik at den gjennomsnittlige timefortjenesten for gruppene i bedriften, per 1. april 2022, er minst følgende gjennomsnitt:

Beregnet timefortjenesten for de respektive gruppene er:

  • Fagarbeidere: kr 207,51 (87 % av kr 238,52)
  • Spesialarbeidere: kr 195,59 (82 % av kr 238,52)
  • Hjelpearbeidere kr 176,50 (74 % av kr 238,52)

Vi gjør særlig oppmerksom på at det generelle tillegget på kr 4,- som skal gis per 1. april 2022 skal inngå i bedriftens grunnlag som skal sammenlignes med nivåene ovenfor i dette brevet.

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

E-post: tariff@norskindustri.no

Tlf.: 23088888