Hvem kan streike?

Publisert

Det er kun bedriftens organiserte ansatte innenfor LO/YS' område som kan streike.

Medlemsbedrifter i Norsk Industri vil motta informasjon per e-post dersom bedriften er omfattet av LO/YS' streikeuttak.

Med organiserte arbeidstakere menes her faste og midlertidig ansatte som er omfattet av plassoppsigelsen og plassfratredelsen, og som har arbeidsoppgaver innen det aktuelle tariffområdet.

Hvis du er usikker på hvem som er organisert, anbefaler vi en gjennomgang av bedriftens lister over trekk av fagforeningskontingent. Vær klar over at selvstendige forbund, som f.eks. NITO og TEKNA, ikke omfattes av en eventuell streik.

Hvem kan arbeide under en streik?
Uorganiserte arbeidstakere

Uorganiserte arbeidstakere har rett og plikt til å utføre sine ordinære arbeidsoppgaver. Bedriften kan til en viss grad omdisponere de gjenværende arbeidstakerne, for eksempel for å unngå hull i en rotasjon eller skiftplan.

Lærlinger

Lærlinger omfattes ikke av plassoppsigelsen fra LO/YS i årets mellomoppgjør. Ved en eventuell streik vil ikke lærlinger være omfattet.

Eiere

Bedriftseier og eierens nærmeste familie kan ved eget arbeid søke å avverge virkningen av en eventuell streik.

Daglig leder/overordnede arbeidstakere

Daglig leder kan utføre alt arbeid som ligger inn under sitt ansvarsområde og som normalt utføres av hans/hennes underordnede. Andre ledere og overordnede arbeidstakere kan også utføre alt arbeid som hører innunder deres arbeids- og ansvarsområde. Forutsetningen for slikt arbeid er at lederen må ha reelt lederansvar for oppgavene som overtas.

Innleide

Innleide er ikke ansatt i bedriften, og har derfor rett og plikt til å levere den ytelse som er avtalt med utleiebedriften før konflikten bryter ut. Enkelte bedrifter har mottatt et avtaleutkast fra sine tillitsvalgte hvor det fremgår at innleide skal utestenges ved streik. Slik urettmessig utestengelse av innleid personell kan medføre erstatningsansvar.

Oppdragstakere

Oppdragstakere er ikke ansatt i bedriften. De har derfor også rett og plikt til å levere den ytelse partene har avtalt før konflikten bryter ut.

Fortsatt usikker?

Har du spørsmål? Da kan du kontakte Norsk Industris advokatvakt på tlf. 23088888 eller e-post.

> Les også: Disse bedriftene blir rammet ved streik (nho.no)