Norsk Industri

Innhold

Hvem kan streike?

Aktuelt, Nyhet, Tariffoppgjøret

Publisert

Det er kun organiserte ansatte som kan tas ut i streik fra 8. april. Den ansatte må ha vært innmeldt i forbundet per 22. mars da plassoppsigelse ble gitt.

I tillegg må bedriften være omfattet av plassfratredelsen fra LO/YS av 3. april. Ansatte som er innmeldt i fagforening etter 22. mars, har plikt til å fortsette sitt arbeid. De nyinnmeldte i fagforeningen kan tas ut i streik på et senere tidspunkt, men da må det gis en ny plassoppsigelse med 14 dagers varsel.

Husk for øvrig at det kun er organiserte som arbeider innenfor det aktuelle tariffområdet som kan tas ut i streik. Organiserte ansatte som har stillinger utenfor tariffområdet, er ikke omfattet av streiken. Dette kan for eksempel gjelde en ansatt som er organisert i Fellesforbundet, men som har stilling som funksjonær i bedriften. Lærlinger er for øvrig ikke med i plassfratredelsen fra LO/YS, og blir ikke omfattet av en eventuell streik.

Plassfratredelsen angir bedriftens navn og antall organiserte som er omfattet av streiken. Dersom antallet ikke stemmer med bedriftens egen oversikt anbefaler vi at bedriften kontakter de lokale tillitsvalgte for å avklare hvem som vil være omfattet ved en eventuell streik. Tariffbundne bedrifter er pliktige til å trekke medlemskontingent dersom forbundet krever det, og bedriftens trekkliste er et utgangspunkt for å avklare hvem som er organisert eller ikke.

Hvem kan arbeide i en konfliktrammet bedrift?

Det blir ofte diskusjoner lokalt om hvem som kan arbeide under en streik. Det er kun organiserte arbeidstakere som er tatt ut i streik som skal nedlegge arbeidet. Øvrige ansatte, uorganiserte eller ansattgrupper som ikke er tatt ut i streik, har både rett og plikt til å utføre sitt arbeid i henhold til arbeidsavtalen. Arbeidsgiver har videre anledning til å foreta en viss omdisponering av arbeidsoppgaver som følge av streiken, og de ansatte må akseptere dette så langt det ligger innenfor arbeidsavtalen.

Daglig leder og overordnede arbeidstakere kan utføre arbeid som ligger inn under deres eget ansvarsområde. Dette gjelder selv om arbeidet vanligvis utføres av de streikende. En økonomidirektør vil for eksempel kunne betale regninger og sørge for lønnsutbetaling til de som ikke er i streik, selv om dette normalt er arbeidsoppgaver som utføres av ansatte som er i streik.

Eier av bedriften og bedriftseiers nærmeste familie kan også søke å avverge virkningen av streiken ved eget arbeid. Bedriften kan derimot ikke ansette eller leie inn personell for å utføre det arbeidet som de streikende skulle ha utført, da dette vil betegnes som såkalt streikebryteri.

Forholdet til underleverandører

Bedriften kan under streiken fortsette å bruke underleverandører til reparasjons- og vedlikeholdsarbeid, transport eller andre leveranser. Men den streikerammede bedriften kan ikke bruke underleverandører til å gjøre arbeidet til de streikende. Dersom bedriftens underleverandør er i streik, kan bedriften velge å få utført leveranser/tjenester fra andre bedrifter som ikke er i streik. Dette kan for eksempel gjelde leveranser av råstoff, sikkerhetstjenester, mat eller transporttjenester.

Bedriften kan også velge å benytte egne ansatte til å utføre arbeid som vanligvis blir utført av underleverandører. Hvis for eksempel resepsjonstjenesten eller kantinedriften til daglig utføres av eksterne leverandører, kan bedriften selv overta resepsjonstjenesten og matserveringen med egne ansatte, dersom den eksterne leverandøren er tatt ut i streik. Dersom bedriftens transportør er i streik, kan bedriften overta transporten med egne ansatte, eller bruke et annet transportselskap.

Har de streikende adgang til arbeidsplassen?

De tillitsvalgte, og eventuelt representanter fra streikekomiteen, har i utgangspunktet ikke adgang til bedriftens lokaler eller område under konflikten. Hvorvidt de streikende skal gis adgang til klubbkontoret bør være drøftet og eventuelt avtalt på forhånd.

Når det gjelder bedrifter som har områder hvor det er offentlig adgang, for eksempel i en restaurant, butikk, offentlig kontor eller lignende, kan eventuelle streikende ikke nektes adgang til de offentlige områdene, forutsatt at vedkommende opptrer som gjest eller kunde.