Regjeringen vil skjerpe innleiereglene

Aktuelt, Nyhet, Jus, Lønn og tariff

Publisert

Hadia Tajik Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor.

Regjeringen har foreslått omfattende generelle endringer i arbeidsmiljøloven som vil gjelde for alle våre medlemsbedrifter.

Regjeringen mener at bruk av innleie fra bemanningsforetak i utgangspunktet avgrenses til vikartilfeller, og foreslår å fjerne adgangen til innleie der arbeidet er av midlertidig karakter. Bedrifter bundet av tariffavtale inngått med fagforeninger med innstillingsrett vil fortsatt kunne inngå avtale om innleie med de tillitsvalgte (arbeidsmiljøloven §14-12, 2. ledd). Det er heller ikke foreslått endringer i regelverket om innleie mellom produksjonsbedrifter.

I hovedsak peker regjeringen på følgende innstramminger i reglene om innleie:

  • Forskriftsfestet forbud mot innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold
  • Oppheve adgangen til innleie ved arbeid av midlertidig karakter
  • Gi innleide flere rettigheter, som for eksempel utvide retten til å bli fast ansatt etter en viss tid som innleid til å gjelde flere tilfeller, og korte ned tiden før rettigheten inntreffer
  • Innfører en godkjenningsordning som kvitter oss med de bemanningsforetakene som driver useriøst
  • Tydeliggjøre grensen mellom innleie og entreprise. Innstramminger av innleieregelverket kan innebære økt risiko for omgåelser der innleie betegnes som entreprise eller bemanningsentreprise, og loven bør derfor tydeliggjøres

– Innleide arbeidstakere er et viktig supplement og tilleggsressurs for bedriftene. Tilgangen er avgjørende for at norske industribedrifter skal være konkurransedyktige. Norsk Industri har senest i frontfagsoppgjøret 2020 avklart en felles forståelse med Fellesforbundet at industrien har behov for å supplere egen bemanning med innleie fra bemanningsforetak, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri.

Norsk Industri mener at lovverket ikke må være for detaljert. Det må gi bedriftene tilstrekkelig fleksibilitet for lokale løsninger, som bør utformes i samarbeid med de tillitsvalgte. Det er avgjørende at partssamarbeidet ikke undergraves ved at viktige partspørsmål overlates til politisk behandling og blir lovregulert. Da vil forhandlingsarenaen både sentralt og lokalt bli mindre, og vil over tid undergrave partssamarbeidet.

Norsk Industri vil sende inn høringsinnspill. Høringsfrist er 19. april.

> Les regjeringens pressemelding

> Gå til Høring om endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak (regjeringen.no)