Norsk Industri

Innhold

Nye regler for varsling og arbeidstid

Aktuelt, Nyhet, Jus, Lønn og tariff

Publisert

Vær oppmerksom på nye lovregler for varsling og arbeidstid. Endringene trer i kraft 1. juli 2017.

Nye krav til varslingsrutiner – styrket vern for varslere

Fra 1. juli må alle virksomheter med fem eller flere ansatte ha varslingsrutiner. I dag er dette kun en plikt når "forholdene tilsier det". De nye reglene innebærer derfor at mange virksomheter må innføre eller endre sine rutiner for varsling.

Nytt er at varslervernet også vil gjelde innleid personell. Disse gis rett til å varsle om kritikkverdige forhold i innleiebedriften, og sikres det samme vernet mot gjengjeldelse ved varsling som innleiebedriftens egne ansatte.

Reglene om varsling blir samlet i et nytt kapittel 2A i arbeidsmiljøloven. Se Arbinn for nærmere informasjon og mulighet til å laste ned veileder om varsling, varslingsrutine og varslingsplakat.

Nye regler for arbeidstid – mulighet for avtale om kveldsarbeid

Lovendringen om arbeidstid innebærer at arbeidsgiver og arbeidstaker får mulighet til å avtale at arbeidstaker går tidlig fra jobb og i stedet kan arbeide mellom kl 21-23 på kvelden. Forutsetningen er at arbeidstakeren selv ønsker slikt kveldsarbeid.

Husk at arbeidsgiver alltid kan avslå et slikt ønske om kveldsarbeid, og fastholde at arbeidet skal utføres innenfor ordinær arbeidstid.

En eventuell avtale om kveldsarbeid skal være skriftlig, og det bør fremgå om avtalen gjelder et enkelt tilfelle, en tidsavgrenset periode eller om avtalen inngår som del av en fleksitidsavtale.

Vær oppmerksom på kravet om 11 timers sammenhengende hvile mellom to arbeidsøkter, som fortsatt vil gjelde for arbeidstakere som har en skriftlig avtale med arbeidsgiver om kveldsarbeid. Med mindre virksomheten er tariffbundet og har avtalt kortere hviletid, betyr kravet til hviletid at en ansatt som arbeider til kl 23 ikke kan komme på jobb før kl 10 neste arbeidsdag.

Norsk Industris vakttelefon er åpen i hele sommer

Norsk Industri har advokatvakt tilgjengelig i hele sommer. Ta gjerne kontakt med oss dersom du trenger juridisk bistand. Vår vakttelefon 23 08 88 88 er betjent mandag til fredag kl. 9-15.