Norsk Industri

Innhold

Nå får arbeidstakere egen pensjonskonto

Aktuelt, Nyhet, Jus, Lønn og tariff

Publisert

Sparing til pensjon

Regjeringen følger opp ønsket fra Fellesforbundet og Norsk Industri om å etablere individuell pensjonskonto for arbeidstakere.

Bakgrunn:

I tariffoppgjøret 2016 ønsket Fellesforbundet og Norsk Industri å igangsette et arbeid for å modernisere de lovbestemte pensjonsordningene i privat sektor. Partene var enige om å be Regjeringen utrede muligheten for å bl.a. etablere en personlig pensjonskonto med valgadgang for arbeidstakere å velge pensjonsleverandør.

Statsminister Erna Solberg svarte tariffpartene under frontfagsforhandlingene i 2016 at Regjeringen var innstilt på å gjennomføre et utredningsarbeid som bl.a. ville omfatte vurdering av spørsmålet om arbeidstaker bør få adgang til å opprette en personlig pensjonskonto hos en pensjonsleverandør valgt av arbeidstaker m.m.

Etter oppgjøret i 2016 ble det nedsatt en egen arbeidsgruppe som utredet handlingsalternativene for tilpasninger i privat tjenestepensjon. Arbeidsgruppen leverte sin rapport til Finansdepartementet desember 2016.

Med grunnlag i ønsket fra Fellesforbundet og Norsk Industri fremmet Finansdepartementet i Prop. 40 L 2018-2019 et lovforslag til endringer i pensjonslovgivningen om bl.a. etablering av individuell pensjonskonto m.m.

Finanskomiteen avga 26. mars 2019 sin innstilling i saken. Flertallet i komiteen slutter seg til lovforslaget og lovforslaget blir nå sendt til første gangs behandling i Stortinget 2. april.

Lovforslaget:

Lovforslaget innebærer endringer i innskuddspensjonsloven om samling av arbeidstakers pensjonskapital på en egen pensjonskonto, enten i arbeidsgivers pensjonsordning eller hos en selvvalgt leverandør. Det foreslås imidlertid også å oppheve regelen om at arbeidstaker må ha vært ansatt i minst 12 måneder for å få med seg sin opptjente pensjonskapital.

Norsk Industri mener:

Norsk Industri er godt fornøyd med at Regjeringen følger opp Riksmeklerens henvendelse på vegne av Norsk Industri og Fellesforbundet under frontfagsoppgjøret 2016. Modernisering av private tjenestepensjonsordninger er komplisert, og vi har forståelse for at arbeidet har tatt noe tid.

Norsk Industri er imidlertid mindre fornøyd med lovforslaget om å oppheve 12-månedersregelen. Dette vil medføre økte kostnader for bedriftene, noe som også er formidlet til Regjeringen.

Vi er imidlertid tilfreds med at Regjeringen har stått mot endringsforslagene fra opposisjonen som ville innebære ytterligere kostnadsøkninger for våre medlemsbedrifter. Det er viktig at endringer i pensjonsregelverket er bredt forankret mellom arbeidslivets parter.

> Les mer: Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto) (Midlertidig) (stortinget.no)