Norsk Industri

Innhold

Ansiennitet: Viktig medhold for NHO i Høyesterett

Aktuelt, Nyhet, Jus, Lønn og tariff

Publisert

NHO er svært fornøyd med at Høyesterett slår fast at ansiennitet kun er et av flere momenter som må hensyntas i totalbedømmelsen av hvilke ansatte som er overtallige.

Høyesterett har i dom av 28. februar 2019 slått fast at ansiennitet kun er et av flere relevante momenter ved utvelgelsen av hvilke arbeidstakere som er overtallige. Hvilken vekt ansiennitet skal ha, må avgjøres konkret i den enkelte sak. Ansiennitetsprinsippet i Hovedavtalen skal derfor ikke forstås som at det generelt gjelder en særskilt terskel for å kunne fravike ansiennitetsrekkefølgen.

> Les mer her (nho.no)