Norsk Industri > Bransjer > Gjenvinning

Gjenvinning

Norsk Industris bransje for gjenvinning består av bedrifter som tilbyr løsninger innen gjenvinning, renovasjon, vedlikehold og andre miljøtjenester.

Fakta om gjenvinningsindustrien Avfalls- og gjenvinningspolitikk EUs avfalls- og gjenvinningspolitikk Medlemmer

Aktuelle saker

Vellykket avfallsseminar

Vellykket avfallsseminar

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerte 22. april et seminar for farlig avfallsanlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet. Presentasjonene fra seminaret er nå lagt ut.

Farlig avfallsseminar 22. april

Farlig avfallsseminar 22. april

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer i samarbeid et seminar for farlig avfallsanlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet.

Hvem blir Norges smarteste industribedrift?

Hvem blir Norges smarteste industribedrift?

Det jaktes på Norges smarteste industribedrift! Vi leter etter de som tenker smart, og har innført tiltak for effektiv ressursutnyttelse og økt produktivitet. Konkurransen er i regi av Norsk Industri og Siemens.

Vil avvikle deponiavgiften

Vil avvikle deponiavgiften

En ny rapport fastslår at deponiavgiften er samfunnsøkonomisk ulønnsom. Norsk Industri mener det nå er på tide å avvikle deponiavgiften.

Klart for Green Week i Brussel

Klart for Green Week i Brussel

Green Week er EU-kommisjonens årlige konferansen i EU om miljøpolitikk. Årets tema er kretsløpsøkonomi, ressurseffektivitet og avfall.

Ny veiledning for selvkost publisert

Ny veiledning for selvkost publisert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for hvordan kommunene skal fastsette rammen for selvkostgebyrer fra innbyggerne.

Ny EN 643 i salg

Ny EN 643 i salg

Revidert europeisk standard EN 643, som angir standard kvaliteter for resirkulert papp og papir, er nå i salg.

Takk til alle som har svart
Konjunkturrapporten 2014

Takk til alle som har svart

Det jobbes nå iherdig med å analysere svarene som danner grunnlaget for Konjunkturrapport 2014. Takk til alle bedrifter som har besvart våre spørsmål om forventninger til året som har startet.

Fokus på arbeidsmiljøet
HMS Grunnkurs arbeidsmiljø

Fokus på arbeidsmiljøet

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) har høyeste prioritet i industrien i Norge. HMS-arbeidet er viktig for å skape et godt arbeidsmiljø for den enkelte og for at bedriften skal nå sine mål.

Posten valgte Norsk Industri
Blir leverandør av nettbaserte fagbrev i logistikk

Posten valgte Norsk Industri

Posten valgte Norsk Industri som leverandør av nettbasert fagbrev i logistikk.

Oppdatert læreverk i gjenvinningsfaget

Oppdatert læreverk i gjenvinningsfaget

Bransjenettverket for gjenvinningsfaget har oppdatert kompendiumet for fagbrev i gjenvinning. Norsk Industri tilbyr nettbaserte kurs i gjenvinningsfaget. Kurset kan gjennomføres både som selvstudie og med samlinger på bedriften.

Tar pulsen på industri-Norge
Konjunkturrapporten 2014

Tar pulsen på industri-Norge

Straks vil 2550 industribedrifter kunne gi sitt innspill om hvordan de mener 2014 blir. Norsk Industri sender nå ut sitt spørreskjema, gjennom svarene tar vi pulsen på industri-Norge. Vi jobber med Konjunkturrapport 2014!

Mer farlig avfall til godkjente anlegg

Mer farlig avfall til godkjente anlegg

Over 95 prosent av alt farlig avfall håndteres nå av anlegg med nødvendige tillatelser til å behandle avfallet. Mengden farlig avfall var på 1.2 millioner tonn i 2012.

Like vilkår nødvendig

Like vilkår nødvendig

Hindere for en velfungerende konkurranse må bort. Det slår Konkurrensverket fast i en ny rapport, som nå overleveres til den svenske regjeringen.

Mange fordeler med Norsk Industri

Mange fordeler med Norsk Industri

Som medlem i Norsk Industri har du tilgang til en rekke medlemsfordeler. Benytt deg av dem; både rådgivning, juridisk kompetanse, kurs, konferanser og utdanninger, og gunstige økonomiske medlemsfordeler.

Samarbeidsrevisjon om avfallseksport

Samarbeidsrevisjon om avfallseksport

En ny rapport viser store forskjeller mellom hvordan åtte land håndhever EU reglene om eksport av avfall. Riksrevisjonen har deltatt i utarbeidelsen av rapporten.

Ny omdømmeundersøkelse for gjenvinningsbransjen

Ny omdømmeundersøkelse for gjenvinningsbransjen

Norsk Industri har fått utført en omdømmeundersøkelse for gjenvinningsbransjen. Resultatene viser at folk flest har tillit til at gjenvinningsbransjen bidrar til både verdiskapning og et bedre miljø.

Ny handlingsplan for byggavfall lansert

Ny handlingsplan for byggavfall lansert

Ny nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall for perioden 2013-2016 ble lansert på Bygg Reis Deg 17. oktober. Den nye handlingsplanen har ambisiøse mål for håndtering av byggavfall fremover.

Ny rapport om avvikling av avfallsmonopol

Ny rapport om avvikling av avfallsmonopol

Norsk Industri og Maskinentreprenørenes forbund (MEF) slipper en ny rapport fra Oslo Economics om samfunnsøkonomiske konsekvenser av å avvikle kommunenes monopol på behandling av husholdningsavfall.

Gjenvinningsindustrien - miljømål videreføres

Gjenvinningsindustrien - miljømål videreføres

Statsbudsjettet for 2014 viderefører de nasjonale miljømålene innenfor avfall og gjenvinning. Tilsyn med avfallsbransjen nevnes som viktig for å sikre forsvarlig håndtering av farlig avfall.

Produkt, biprodukt eller avfall?

Produkt, biprodukt eller avfall?

Et mye diskutert spørsmål er grenseoppgangen mellom produkt, biprodukt og avfall. EU-kommisjonen utga en egen veileder om temaet i 2007, som fremdeles er like aktuell.

Anbefaler europeisk forbrenningsforbud

Anbefaler europeisk forbrenningsforbud

Et EU panel under det såkalte råvareinitiativet anbefaler at det innføres forbud mot forbrenning av avfall som kan resirkuleres. Norsk Industri har lenge argumentert for et slikt forbud i Norge.

Verdens mest energieffektive
Finnfjord AS

Verdens mest energieffektive

Et forbilde for smelteverk i hele verden: Finnfjord AS har gjennomført et av Norges største energigjenvinningsprosjekter.

Forslag nye regler om avfallsgebyr

Forslag nye regler om avfallsgebyr

Miljødirektoratets forslag inneholder detaljerte føringer for hvordan felleskostnader skal fordeles i kommunale anlegg som både driver monopolaktivitet og konkurranseutsatt virksomhet.

Styrk Konkurransetilsynet
Kronikk av Stein-Lier Hansen

Styrk Konkurransetilsynet

I Sverige kan Konkurranseverket gripe inn mot offentlig næringsvirksomhet og forby statlige eller kommunale foretak å tilby konkurranseutsatte varer eller tjenester på en måte som begrenser konkurransen. Erfaringer fra gjenvinningsindustrien viser behov for tilsvarende regler i Norge.

Oppsummering av Miljøverndepartementets avfallsstrategi

Oppsummering av Miljøverndepartementets avfallsstrategi

Norsk Industri har laget en oppsummering av tiltakene i Miljøverndepartementets avfallsstrategi. Oppsummeringen er ikke nødvendigvis utømmende, men vil gi en oversikt over flesteparten av foreslåtte tiltak i strategien.

Sterkt imot forslag til nytt avfallsmonopol

Sterkt imot forslag til nytt avfallsmonopol

Norsk Industri, Virke og Maskinentreprenørenes forbund reagerer på at regjeringen vil innføre tilknytningsplikt til kommunale avfallssug for næringsdrivende. Forslaget vil gi kommunene monopol på innsamling av visse typer næringsavfall i byområder, og undergrave velfungerende ordninger i næringslivet.

Miljøverndepartementets avfallsstrategi lagt fram

Miljøverndepartementets avfallsstrategi lagt fram

Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell la 5. august fram Miljøverndepartementets avfallsstrategi. Prioriterte satsningsområder i avfallsstrategien er avfallsforebygging, mer materialgjenvinning og økt innsamling av farlig avfall.

Påvirk utviklingen innen byggavfall
NY WORKSHOP 13. JUNI

Påvirk utviklingen innen byggavfall

NHP-nettverket arrangerer ny workshop den 13. juni i Oslo om veien videre med nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP3 2013 – 2016).

Vrakpanten økes

Vrakpanten økes

Regjeringen øker vrakpanten i revidert nasjonalbudsjett. Dette skal øke motivasjonen til å levere inn utrangerte kjøretøy til gjenvinning.

Vil ha mer tilsyn og kontroll
GJENVINNINGSBRANSJEN

Vil ha mer tilsyn og kontroll

Useriøse aktører kaprer mange kontrakter og ødelegger for den seriøse delen av avfallsbransjen sier Økokrim. De kriminelle i denne bransjen blir stadig mer profesjonelle. Norsk Industri ønsker mer tilsyn fra myndighetene.

NY RAPPORT OM AVFALLSBRANSJEN

Kryssubsidiering gir mindre materialgjenvinning

Innbyggere i kommuner med egne forbrenningsanlegg betaler overpris for sine avfallstjenester. Samtidig går materialgjenvinningen av husholdningsavfall ned.

Minner om plikten til å ha løyve
BRUKTHANDLER

Minner om plikten til å ha løyve

Norsk Industri minner om at i henhold til brukthandelloven og brukthandelforskriften må også gjenvinningsbedrifter søke løyve fra politidistrikt for å drive lovlig.

Gode erfaringer med hospitant fra Russland

Gode erfaringer med hospitant fra Russland

Kirill Kazachenko som er direktør i et oljegjenvinningsselskap i Murmansk, har vært hospitant hos Norsk Gjenvinning i september/oktober. Norsk Gjennvinning har gode erfaringer med hospiteringen.

Statsbudsjettet 2013 for gjenvinningsindustrien

Statsbudsjettet 2013 for gjenvinningsindustrien

Miljøverndepartementet vektlegger gjenvinning, avfallsminimering og god kontroll på behandlingen av farlig avfall i årets statsbudsjett. Nærings- og handelsdepartementet skriver at hensynene til naturmiljø, verdiskapning og en markedsmessig håndtering er viktige ved utforming av virkemidler på avfallsområdet.

Klimanytte av gjenvinning

Klimanytte av gjenvinning

Formålet med denne rapporten er å synliggjøre klimanytten av dagens material- og energigjenvinning og av økt gjenvinning.

Ny kildesorteringsveileder

Ny kildesorteringsveileder

Nasjonal Handlingsplan for bygge- og anleggsavfall gir praktiske råd overfor bedrifter, byggherrer og andre om sortering og gjenvinning av bygge- og riveavfall. Last ned veilederen!